ARBEIDSREGLEMENTET
Under finner dere en oversikt over arbeidsreglementet til Oslo Lunsj AS for 2023. Hver enkelte ansatte plikter å sette seg inn i reglementet og følge det. Hvis noe er uklart så snakk med din Lederer eller nærmeste medarbeider.
 1. Ansettelse
  Arbeidstakerne får ved ansettelsen utlevert et kontrakt og tilgang til arbeidsreglementet, tidsbanken, personalhåndbok og HMS-håndboken.
 1. Bedriftshelsetjeneste –
  Oslo Lunsj har avtale med DrDropin bedriftshelsetjenesten. 
 1. Arbeids- og hviletider
  • Dagarbeid
   a) Den ordinære effektive arbeidstid er 40 timer pr uke inkl en ½ fri lunsjpause per dag.
   b) Den daglige arbeidstid er 8 timer inkl en ½ fri lunsjpause
   c) Den daglige arbeidstid skal avbrytes av hvile- og spisepause (pauser) på 30 minutter.
   d) Disse pauser medregnes ikke i den effektive arbeidstid.
  • Skiftarbeid
   a) Den gjennomsnittlige effektive ukentlige arbeidstid er 40 timer pr uke inkl en ½ fri lunsjpause per dag
   b) Den daglige arbeidstid er 8 timer inkl en ½ fri lunsjpause 
   c) Dersom den daglige arbeidstid er over 5 ½ time, skal den avbrytes av spise- og hvilepause (pauser) på 30 minutter. Pauser medregnes ikke i den effektive arbeidstida avbrytes av hvile- og spisepause (pauser) på 30 minutter.
  • Kjernetiden for arbeids- og hviletidene er mellom klokken 06.00 og 14.00 og/eller angitt på den enkeltes ansettelseskontrakt.For øvrig ordner arbeidstiden overensstemmende med gjeldende lovgivning, dispensasjoner og avtaler.
 1. Fravær
  Fravær meldes til May Angelie Quiambao på telefon 916 54 946 eller email may@oslolunsj.no på eget egenmeldingskjema så snart som mulig og senest inne arbeidstidens utløp første fraværsdag. (Melding skal ikke sendes som SMS)
 1. Taushetsplikt
  Arbeidstakerne er forpliktet til å bevare taushet om produksjonshemmeligheter, anbud, kalkyler og lignende bedriftsanliggender som de får kjennskap til under sitt arbeid i bedriftens databehandling. 
 1. Alminnelig orden
  Arbeidstakerne må befinne seg med arbeidsklær og arbeidsberedt på sine arbeidsplasser ved arbeidstidens begynnelse. Utenom de fastsatte hvilepauser må ingen forlate arbeidsplassen uten tillatelse før arbeidstidens slutt.

  Arbeidstakerne er pliktige til å følge nødvendige kontrollordninger, som blir iverksatt i medhold av arbeidsmiljølovens kapittel 9.

  Den som er forhindret fra å møte frem til arbeidet, skal snarest mulig – og senest innen første fraværsdag  – melde fra til May Angelie Quiambao på telefon 916 54 946 eller email may@oslolunsj.no om forfallet og grunnen til det.

  Arbeidstakerne må følge anvisningene fra sine overordnede, utføre sitt arbeide etter beste evne og behandle inventar, materialer, maskiner, verktøy etc med forsiktighet.

  Arbeidstakerne må rette seg etter bestemmelsene og pålegg som er gitt for å trygge liv, helbred og eiendom, og bruke det verneutstyr som stilles til disposisjon. Enhver må vise den største forsiktighet ved behandling av lys, ild og ildsfarlige saker. Røking må ikke finne sted.

  Ingen må vise seg beruset under arbeidet eller innenfor arbeidsområdet, eller innta berusende midler i arbeidstiden.

  Enhver må opptre sømmelig og høflig mot dem som den ansatte får å gjøre med under arbeidet. 

  Ingen må uten tillatelse gi uvedkommende adgang til bedriften.
 1. Forholdet til kunder og leverandører
  Arbeidstakerne må opptre høflig og korrekt overfor bedriftens kunder og leverandører.Arbeidstakerne må ikke betinge seg økonomiske fordeler fra personer som de på bedriftens vegne kommer i kontakt med.
 1. Oppslag på bedriften
  Oppslag med meddelelser til arbeidstakerne må bare finne sted på de av bedriften anviste steder.Uten påtegning av arbeidsgiveren eller den han har gitt fullmakt, må intet oppslag gjøres av arbeidstakerne innenfor bedriftens område.
 2. Oppsigelse 
  Oppsigelse må gis skriftlig fra begge sider, og skal fra arbeidsgiveren side inneholde opplysninger om arbeidstakernes rett til å kreve forhandling og reise søksmål, fristene for dette, om retten til å stå i stilling under et eventuelt søksmål og fristen for å kreve dette, samt hvem som skal saksøkes som arbeidsgiver hvis slik sak reises. Skyldes oppsigelsen arbeidsmangel, må også arbeidsgiver opplyse om fortrinnsretten til ny tilsetting etter arbeidsmiljøloven § 14-2.

  Den gjensidige oppsigelsesfrist er 1 måned, hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i bedriftens tariffavtale. Før oppsigelse finner sted, kan det ikke avtales kortere frist med arbeidstakeren selv, bortsett fra i prøvetid.

  For arbeidstakere som har vært ansatt mint 5 år sammenhengende i bedriften, er den gjensidige oppsigelsesfrist 2 måneder. For arbeidstakere som har vært ansatt minst 10 år sammenhengende i bedriften, er den gjensidige oppsigelsesfrist minst 3 måneder, – dog minst 4 måneder hvis arbeidstakeren har fylt 50 år, minst 5 måneder hvis arbeidstakeren har fylt 55 år og minst 6 måneder hvis arbeidstakeren har fylt 60 år når oppsigelsen gis og det er arbeidsgiveren som sier opp.

  Arbeidstakeren kan uansett alder si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på 3 måneder, med mindre lengre gjensidig oppsigelsesfrist tidligere er avtalt skriftlig.

  Alle oppsigelsesfrister gjelder til utløp ved slutten av en kalendermåned.


  For arbeidstakere som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, når ikke annet er avtalt. Ved slik oppsigelse har ikke arbeidstaker rett til å fortsette i stillingen under behandlingen av søksmålet.

  Ved fratreden etter oppsigelse gir bedriften vanlig sluttattest.

 3. Avskjed 
  Bedriftens leder eller den har gir fullmakt til det kan uten oppsigelsesfrist avskjedige en arbeidstaker, hvis vedkommende gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, for eksempel ved at han eller hun
  1. Uten rimelig grunn nekter eller lar være å rette seg etter ordre fra overordnede om det som gjelder arbeidet eller orden på arbeidsstedet
  2. Gjentatte ganger og tross for advarsel unnlater å møte frem til arbeidet i rett tid eller forlater arbeidsplassen uten tillatelse før arbeidstidens slutt
  3. Møter beruset frem til arbeidet eller inntar berusende midler på arbeidstedet
  4. Gjentatte ganger forstyrrer ordenen på arbeidsstedet, eller arbeidsfreden
  5. Begår graverende eller gjentatte forseelser som kan medføre fare for eller skade på liv og helse, eller for ødeleggelse eller beskadigelse av materialer, maskiner og utstyr m.v.

Avskjed skal meddeles skriftlig og skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål, samt fristene for dette. Det skal også opplyses om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Før avskjed finner sted, skal arbeidsgiveren eller den han gir fullmakt til det konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette.

 

Arbeidsreglementet er fastsatt ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-17.

Skroll til toppen